ใจทิพย์ โ., และ เชียรวัฒนสุข ก. “ศักยภาพของผู้นำองค์กรธุรกิจในสถานการณ์โลกที่มีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 1-14, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/193368.