ลือกิตินันท์ ว., ชำนิ ส., และ สอนดา ป. “บทบาทของฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความตระหนักและบริหารจัดการแรงงานสูงอายุในองค์กรภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 15-27, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/211827.