ทอนไชย ฐ., ศรีพรหม ณ., ศรีพรหม น., ซุ่ยยัง ป., เดชทิพย์พรพงศ์ ห., และ เจริญวิริยะกุล ศ. “กลไกการทำงานของบิทคอยน์”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 100-1, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/212717.