ประนิสอน อ., แสดงหาญ พ., และ อิงอาจ อ. “ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานเพื่อสร้างองค์กรสุขภาวะกับความสุขในการทำงานระดับองค์กรตามความคิดเห็นของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในโรงแรมภาคตะวันออก”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017, น. 16-37, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/212794.