เชียรวัฒนสุข ก., และ เข็มเจริญ ส. “ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017, น. 38-50, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/215832.