โรจนกร อ. “ผลกระทบของเทคโนโลยีลบล้างในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 1-14, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/217097.