บุรุษวยากรณ์ อ., และ สมบูรณ์ทรัพย์ ศ. “ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ตลาดนัดของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017, น. 81-95, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/218284.