ยูน ช. “กระบวนการและวิธีการออกแบบบริการ (SERVICE DESIGN PROCESS & METHODS)”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017, น. 123-4, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/218317.