ปสันน์สิริคุณ ธ., และ พึ่งบางกรวย จ. “ทัศนคติการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ของประชาชนในจังหวัดชลบุรี”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, น. 30-42, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/226214.