ชนะภัยรี ม., อิงอาจ อ., อจลบุญ พ., และ รามเดชะ ธ. “รูปแบบอิทธิพลของปัจจัยการถ่ายโอนการเรียนรู้จากการฝึกอบรมของผู้บริหารองค์การ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, น. 71-87, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/226282.