แฟร์รี่ ก. น. “Humanity Works: Merging Technologies and People for the Workforce of the Future”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 142-3, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/231632.