นีรพัฒนกุล ด. . “การบัญชี: เครื่องมือสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 103-4, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/242452.