นิลมาลา ก., เรืองอริยภักดิ์ เ., และ จั่นจีน ก. . “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเช่าเหมาลำสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ของผู้โดยสารชาวจีน”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 92-112, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/242899.