ซุ้นสั้น น., ศักดิ์ศิริโสภณ พ. ., สังข์ทอง ส., และ ทวีเส้ง ห. “การรับรู้ผลกระทบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางโรง จังหวัดภูเก็ต”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 106-27, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/243039.