จรรยาภรณ์พงษ์ ม., คุณปลื้ม ณ., ใจดี ว., และ เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี พ. “การรับรู้และการให้ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ต่อโครงการชายหาดบางแสนปลอดบุหรี่”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 52-65, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/243434.