ด้วงจันทร์ ช., สอาด ก. ., สมนิล ช. ., รอดสะใภ้ ณ. ., นุ้ยไม ต. ., คมกำแหง อ. ., และ ฤทธิโสม ภ. . “แบบจำลองโมเดลความตั้งใจเชิงสาเหตุการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 148-63, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/246074.