อนันต์วรณิชย์ พ. . “การพัฒนาตัวแบบกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมและเชิงสร้างสรรค์ 3 ชุมชน”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 65-90, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/249459.