ศรีเมือง พ., และ จันพลา จ. “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของบุคลิกภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และความสามารถในการปรับตัวในการทำงานที่ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 43-66, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/249688.