ํYawised K., และ D. . Apasrawirote. “Investigating Factors Influencing the Intention of Social Media Adoption by a Perspective of SMEs During COVID-19 Pandemic”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 132-54, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/252875.