อินอุ่นโชติ อ., และ ชาปะวัง แ. . “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการตลาดดิจิทัลเชิงเนื้อหากับความสำเร็จ ทางการตลาดของธุรกิจค้าปลีกและบริการในประเทศไทย”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 95-110, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/257448.