บุญโถ ณ., ตั้งเอกจิต ม., และ เลาหะวิสุทธิ์ ส. . “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบริษัท คุณค่าด้านการสื่อสารเรื่องสำคัญ ในการตรวจสอบ และราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 70-95, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/258734.