บัวติ๊บ ส. ., พุ่มพฤกษ์ ช. ., และ เชียรวัฒนสุข ก. “การพัฒนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 162-74, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/266449.