[1]
ศึกษากิจ ป., อําพนกิจวิวัฒน์ ว. , สุเมธวานิชย์ ส. , ตนบุญ เ. และ ทรรศนกุลพันธ์ ท. 2020. สื่อใหม่ ภัยเดิม เพิ่มเสี่ยง: พิศวาสอาชญากรรมกับการบริหารอาชญากรรมหลอกลวงของรัฐสมัยใหม่. CMU Journal of Law and Social Sciences. 13, 1 (มิ.ย. 2020), 54–77.