[1]
มีบัวส. และ ทองสว่างศ. 2020. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับนายหน้ารายย่อยและแรงงานเมียนมาในอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง. CMU Journal of Law and Social Sciences. 13, 1 (มิ.ย. 2020), 102-135.