[1]
โสมณวัตรก. 2020. นิติอธรรมในพรมแดนประวัติศาสตร์กฎหมายไทย. CMU Journal of Law and Social Sciences. 13, 2 (ธ.ค. 2020), 17-44.