[1]
กัลยาณภัทรศิษฏ์ฤ. 2021. วิกฤตกฎหมายกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน: ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในระดับปฏิบัติการ. CMU Journal of Law and Social Sciences. 14, 1 (มิ.ย. 2021), 138-161.