[1]
เบาเออร์ส. 2021. ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกำหนดสิทธิและหน้าที่ ตามกฎหมายในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19: กรณีศึกษาประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี. CMU Journal of Law and Social Sciences. 14, 1 (มิ.ย. 2021), 1-27.