[1]
ทรรศนกุลพันธ์ ท., ดารารัตน์ บ. , เดชอำนวยพร เ. , อําพนกิจวิวัฒน์ ว. และ แต้มทอง ว. 2021. มาตรการปกป้องผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนจากยุทธศาสตร์คุกคาม ของบรรษัทและรัฐ. CMU Journal of Law and Social Sciences. 14, 1 (มิ.ย. 2021), 59–83.