[1]
ตนบุญ เ. 2023. การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. CMU Journal of Law and Social Sciences. 16, 1 (มิ.ย. 2023), 118–142.