[1]
ปรีชาศิลปกุล ส. 2006. สิทธิชนพื้นเมืองในกระบวนการยุติธรรมมาเลเซีย. CMU Journal of Law and Social Sciences. 3, 1 (ธ.ค. 2006), 91–99.