[1]
นุตวงษ์ ท. 2012. คำอธิบายพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ฉบับปฐมฤกษ์แห่งสยาม. CMU Journal of Law and Social Sciences. 5, 2 (ธ.ค. 2012), 5–27.