[1]
ณ ป้อมเพ็ชร บ. 2012. สิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญไทย. CMU Journal of Law and Social Sciences. 5, 2 (ธ.ค. 2012), 77–92.