[1]
กาวิโจง อ. 2012. หนังสือสั่งการ : อำนาจรัฐส่วนกลางเหนือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. CMU Journal of Law and Social Sciences. 5, 2 (ธ.ค. 2012), 123–137.