[1]
มีชำนาญ ภ. 2013. สภาพปัญหาความเสียเปรียบของคู่ความหลากหลายทางเพศอันเนื่องมาจากการไม่มีกฎหมายรับรองการสมรสในประเทศไทย. CMU Journal of Law and Social Sciences. 6, 1 (มิ.ย. 2013), 107–125.