[1]
ณ ป้อมเพ็ชร บ. 2013. กฎหมายในสภาวะวิกฤติด้านพลังงานของไทยและข้อจำกัด. CMU Journal of Law and Social Sciences. 6, 2 (ธ.ค. 2013), 35–65.