[1]
นุตวงษ์ ท. 2014. อดีต ปัจจุบัน อนาคต กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะของไทย. CMU Journal of Law and Social Sciences. 7, 2 (ธ.ค. 2014), 175–228.