[1]
ณ ป้อมเพ็ชร บ. 2015. ความเข้าใจว่าด้วย “สิทธิชุมชน” ของนักกฎหมายไทย. CMU Journal of Law and Social Sciences. 8, 1 (มิ.ย. 2015), 122–147.