[1]
บุญกอบ ป. 2015. นวัตกรรมท้องถิ่นว่าด้วยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ. CMU Journal of Law and Social Sciences. 8, 1 (มิ.ย. 2015), 198–222.