(1)
จอมมูลร. มาตรการทางกฎหมายในการกำกับควบคุมข่าวปลอมทางการเมืองบนโลกไซเบอร์. CMUJLSS 2020, 13, 1-23.