(1)
ศึกษากิจป.; อําพนกิจวิวัฒน์ว.; สุเมธวานิชย์ส.; ตนบุญเ.; ทรรศนกุลพันธ์ท. สื่อใหม่ ภัยเดิม เพิ่มเสี่ยง: พิศวาสอาชญากรรมกับการบริหารอาชญากรรมหลอกลวงของรัฐสมัยใหม่. CMUJLSS 2020, 13, 54-77.