(1)
ศึกษากิจ ป.; อําพนกิจวิวัฒน์ ว. .; สุเมธวานิชย์ ส. .; ตนบุญ เ. .; ทรรศนกุลพันธ์ ท. . สื่อใหม่ ภัยเดิม เพิ่มเสี่ยง: พิศวาสอาชญากรรมกับการบริหารอาชญากรรมหลอกลวงของรัฐสมัยใหม่. CMUJLSS 2020, 13, 54-77.