(1)
เอมราชฉ. งานวิจัยทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการใช้ชีวิตร่วมกันของบุคคลเพศหลากหลายในประเทศไทย. CMUJLSS 2020, 13, 120-147.