(1)
ปรีชาศิลปกุลส. เหลียวหลัง แลหน้า นิติปรัชญานิพนธ์ของไทย. CMUJLSS 2020, 13, 45-63.