(1)
โสมณวัตรก. นิติอธรรมในพรมแดนประวัติศาสตร์กฎหมายไทย. CMUJLSS 2020, 13, 17-44.