(1)
โสมณวัตร ก. . นิติอธรรมในพรมแดนประวัติศาสตร์กฎหมายไทย. CMUJLSS 2020, 13, 17-44.