(1)
กัลยาณภัทรศิษฏ์ฤ. วิกฤตกฎหมายกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน: ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในระดับปฏิบัติการ. CMUJLSS 2021, 14, 138-161.