(1)
ทรรศนกุลพันธ์ ท.; ดารารัตน์ บ. .; เดชอำนวยพร เ. .; อําพนกิจวิวัฒน์ ว. .; แต้มทอง ว. . มาตรการปกป้องผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนจากยุทธศาสตร์คุกคาม ของบรรษัทและรัฐ. CMUJLSS 2021, 14, 59-83.