(1)
ปรีชาศิลปกุล ส. . ผู้พิพากษามิใช่ปากที่เปล่งเสียงของกฎหมาย. CMUJLSS 2022, 15, 1-20.