(1)
ตนบุญ เ. . การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. CMUJLSS 2023, 16, 118-142.