(1)
รายะนาคร ก. การจัดการของเสียอันตรายจากซากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว. CMUJLSS 2006, 2, 27-70.